Home
Programme
Registration
Route Description

Zoneringsvraagstuk bij de bepaling van milieukundige effecten van verkeer

 

1. Inleiding

Verkeer heeft naast de bereikbaarheidsaspecten ook effecten op het milieu. Met behulp van verkeersmodellen worden de verkeersintensiteiten op het wegennet berekend. De berekende verkeersintensiteiten vormen de basis voor het berekenen van de milieukundige effecten. Hierbij wordt de verkeersintensiteit omgerekend naar een afstand waarbinnen er sprake is van bijvoorbeeld geluidshinder of luchtvervuiling. In feite wordt hiermee als het ware een zone gelegd om het wegennetwerk waarbinnen sprake is van een gehinderde toestand. Als je wilt weten hoe erg dat is, dan moet je vervolgens kunnen bepalen hoeveel woningen, of mensen of natuurareaal zich bevindt in de gehinderde zone.

 

Het wiskundige probleem kent hierin twee stappen:

 

  1. Het construeren van een omhullende polygoon die de gehinderde zone representeert per wegvak
  2. Het bepalen van het overlappende oppervlak met bijvoorbeeld natuur binnen de gehinderde zone per wegvak

 

Stap 1) Construeren van de gehinderde zone via de berekende gehinderde afstand.

 

Invoer:

 

Gewenst resultaat:

 

Mogelijke aanpakken:

 


Figuur 1 Illustratief voorbeeld zonering

 


Het doel is van stap 1) is om een algoritme te ontwikkelen dat de gehinderde zone bepaalt.

 

 

 


Een bijkomend probleem is hoe je overlap elimineert met de niet aangrenzende wegvakken. Dit speelt bij grote afstanden en scherpe bochten en kan zich uitstrekken over meerdere wegvakken.

 


Step 2) Bepalen van het oppervlak

Als je van een wegvak hebt bepaald wat de gehinderde zone is (als polygoon met een verzameling coördinaten), dan wil je in de volgende stap de overlap bepalen met bijvoorbeeld het natuurareaal (zijnde een verzameling polygonen met vrij veel coördinaten). Hierbij moet  per wegvak voor de linker en de rechter zone het areaal van de overlap worden bepaald.

 

In principe kun je de benodigde informatie voor het maken van de overlay exporteren vanuit het verkeersmodel naar een geografisch informatie systeem (GIS) en daarin de overlap bepalen. Echter vanwege het dynamische en interactieve karakter van de berekening zou je eigenlijk een “overlap” algoritme in willen bouwen in het verkeersmodel zelf..

 

Invoer:

 

Uitvoer:

 

Het doel is van stap 2) is om een overlap algoritme te ontwikkelen dat de overlap van de gehinderde zone met een andere polygoon bepaalt. Het algoritme moet eenvoudig in te bouwen zijn in het verkeersmodel.